සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙමයි


දැනට පවතින වසර 7 ක් තුළ ගෙවනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද වෙනුවට එකවර ගෙවනු ලබන සුඛෝපභෝගී වාහන බද්ද හඳුන්වා තිබේ.

මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සටහන පහත දැක්වේ.