සහල් මිල පාලනය කරමින් ගැසට් නිවේදනය එයි


හල් පාලන මිල ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

(එය පහතින් දැක්වෙයි)

PG 3405 I - I.pmd