විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරන ලේඛන සඳහා නව ගාස්තු ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ


ලබන වසරේ ජනවාරි මස 1 වන දා සිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශය මගින් නිකුත් කරන ලිපිලේඛනවල මිල ගණන් මේ වන විට ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කරන ලද අමාත්‍යාංශයට අදාළ විභාග සහතිකය සඳහා රුපියල් 500ක මුදලක් ද, විදේශීය ජාතිකයෙකුට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් නිකුත් කරන  ඕනෑම සහතිකයක් සඳහා රුපියල් 1500ක් මුදලක් ද අය කෙරෙනු ඇති. මීට අමතරව අපනයන කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා නිකුත් කරන ලේඛනයක් සඳහා රුපියල් 6000ක් ද, වෙනත් සියලූ ලේඛන සඳහා රුපියල් 800ක මුදලක් ද අය කෙරෙනවා.