ලෝක රේඩියෝ දිනය අද


ලෝක රේඩියෝ දිනය අදට (13)යෙදී තිබෙනවා.

 

පුවත්පත්වලින් පසුව ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට එකතු වූයේ රේඩියෝ කලාවයි.

 

“ගුවන් විදුලිය යනු ඔබයි” යන්න මෙවර ලෝක රේඩියෝ දිනයේ තේමාවයි.

 

රේඩියෝ දිනය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සමරන 06 වන අවස්ථාව ද මෙයයි.