නව බදු පනතින් කලාකරුවන්ට සහනයක්


නව බදු පනත යටතේ කලාකරුවන්ගේ නිර්මාණවලින් ලැබෙන ලාභයට වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා බදු සහනයක් හිමිවන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසනවා.

තම නිර්මාණ වෙනුවෙන් සිදුකළ යුතු ගෙවීම් සහ කතෘ භාග පිරිවැයවලින් අනතුරුව එම නිර්මාණවලින් ලබන ශුද්ධ ලාභය රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා ආදායම් බදුවලින් නිදහස් කෙරෙනු ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පෙන්වා දී තිබෙන්නේ

එමෙන්ම තනි පුද්ගල ආයතන සහ පෞද්ගලික ආදායම් සඳහාද වාර්ෂික ලාභයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5 දක්වා බදු සහන හිමිවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙනවා.

නව සහන ලබන වසරේ අප්‍රේල් 1 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.