දවසේ පත්තර කාටූන් මෙතනින් බලන්න


2017-01-31 වන දිනයේ පලවූ ජාතික පුවත්පත්වල කාටූන් එකතුව පහතින් බලන්න

අද

ada

රිවිර

rivira

ලංකාදීප

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

 

දිවයින

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

 

ලක්බිම

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

 

දිනමිණ

dinamina