‘‘තවදුරටත් ඡන්දය කල් දැමීමේ උත්සහයක්‍‘‘


පළාත්පාලන මැතිවරණය තවදුරටත් කල් දැමීම සඳහා ආණ්ඩුව ගන්නා උත්සහය පරාජය කළ යුතු බව කැෆේ සංවිධානය පවසනවා.

සීමා නිර්ණ වාර්තාවේ ගැටළු පවතින බවට ඉදිරිපත් කරන අදහස් ද පළාත්පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට දරණ තවත් උත්සහයක් බවයි ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ.

සීමා නිර්ණ වාර්තාවේ තිඛෙන බව කියන ගැටළු වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සහ සිවිල් සංවිධාන විසින් පෙන්වා දුන් ඒවා බවද ඒවා නිවැරදි කිරීම ඉකුත් ආණ්ඩුව මෙන්ම වත්මත් ආණ්ඩුව විසින් ද මගහැරි බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා.

එම ගැටළු සීමා නිර්ණ කමිටුව විසින් විසදීමට හැකි ඒවාද නොවන බවයි කැෆේ සංවිධානය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.