ජාතික ආණ්ඩුවකට ශ‍්‍රී.ලං.නි.ප.යේ එකඟතාවයක් (VIDEO)

ජාතික ආණ්ඩුවකට ශ‍්‍රී.ලං.නි.ප.යේ එකඟතාවයක් (VIDEO)