කාටුන් චරිතවල අත් ආවරණ සුදුවුණු රහස ඩිස්නි සමාගම හෙළිකරයි


ලොව ප්‍රකට ඩිස්නි කාටුන් චරිතවල අත් ආවරණ සුදු පාටින් දිස්වන බව ඔබට මතක ඇති. මෙතෙක් ඔබ නොදැන සිටියද එම අත් ආවරණ සුදු පැහැයෙන් වසර 88ක් පුරා දැක්වීමට හේතු 3ක් පැවැති බවයි ඩිස්නි සමාගම අනාවරණ කර ඇත්තේ.මේ ඔබ හොදින්ම දන්නා ඩිස්නි කාටුන් චරිතවල අත් ආවරණ ගැන නොදන්නා කතාව කෙටියෙන්.