කවීගේ ඒවා නිරූපණ ශිල්පිණි කවී පෙරේරාගේ නවතම ඡායාරුප පෙළක් පහතින් බලන්න.