උදාරී පෙරෙරාගේ සරාගී ඡායාරූප එකතුව (PHOTOS)


නිරූපණ ශිල්පිණි උදාරී පෙරේරාගේ ඡායාරූප එකතුවක් කතාබහට ලක්ව තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප එකතුව පහතින්

 

නිරූපණය : උදාරි පෙරේරා
ඡායාරූපකරණය : රෆායලා ෆ්‍රනාන්දූ