ඉන්දීය තරග පරාජය ගැන ‘’චෝදනා කළ ප්‍රමෝද්‍ය’’ දැන් දෙන උත්තරය මෙන්න


ක්‍රීඩාවේ යහපත සම්බන්ධයෙන් තමාට ඇති වූ හැඟීම ප්‍රකාශ කළා මිස කිසිවෙකුගේ සිත් රිදීමක් සිදුකිරිමට බලාපොරොත්තු නොවු බව ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තමා කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පවසා ඇත්තේ.

එම නිවේදනය පහතින් බලන්න