අධිවේගයේ වැඩිම දඩමුදල අයකරයි


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මේ දක්වා ලබාගෙන ඇති වැඩිම දඩ මුදල පසුගියදා වාර්තා වුණා.ඒ විසිඑක් ලක්ෂ අසූ දහසක් ලෙසින්.
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂක වැටකට සිදුවුණ හානියක් හේතුවෙන් ගෑස් බෙදාහරින ලොරියකට මෙම දඩය නියම වී තිබුණා.
කිලෝ මීටර් 59.6 ස්ථානයේ දී සිදු වූ මෙම අනතුරට දඩ නියම කර තිබුණේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්.
කෙසේ වෙතත් ගෑස් බෙදා හරින අදාළ ආයතනය විසින් විසිඑක් ලක්ෂ අසූ දහසක දඩ මුදල ගෙවීමත් සමග ගෑස් සිලින්ඩර් 987 ක් සහ ආරක්ෂක වැටට හානි සිදු කළ ලොරිය නිදහස් කර තිබෙනවා.