දවසේ පුවත්පත් කාටූන් මෙතැනින්..


2017 / 01 / 22 දින පුවත්පත්වල පළ වූ කාටූන් පහතින් දැක්වෙයි.

ලංකාදීප

lankadeepa 1 lankadeepa 2

දිවයින

divaina 1 divaina 2

රිවිර

rivira 1 rivira 2 rivira 3

සත්හඬ

sathhada1 sathhada2